ห้องแต่งพระองค์


ห้องแต่งพระองค์


ห้องแต่งพระองค์เป็นที่แสดงของบางอย่าง ที่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงใช้ ของทรงใช้ดังกล่าว เป็นของธรรมดา ซึ่งของเหล่านี้เป็นเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นถึงการทรงใช้ชีวิตด้วยความเชื่อในคติศึกษาว่า "ผู้แสวงคุณธรรมจะไม่หลงอยู่กับวัตถุที่แสดงความมั่งคั่ง"


สิ่งของสำคัญที่แสดงไว้มีดังนี้
1. เครื่องแบบทหารบก 3 ช่วงคน ได้แก่
1.1 เครื่องแบบทหารบกของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
1.2 เครื่องแบบทหารบกของ หม่อมเจ้าจุลดิศ ดิศกุล พระโอรสองค์แรก ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
1.3 เครื่องแบบทหารบกของพระโอรส (พลเรือเอกหม่อมเจ้ากาฬวรรณดิศ ดิศกุล น้องชายหม่อมเจ้าจุลดิศ ดิศกุล)
2. เสื้อผ้าเมื่อทรงพระเยาว์ ของพระโอรสและนัดดาในเจ้าจอมมารดาชุ่ม
3. มุ้งกันยุง ที่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงใช้ เมื่อสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพแรกประสูติ และมุ้งหลังนี้เช่นกันที่พระโอรสองค์แรก คือ หม่อมเจ้าจุลดิศ ดิศกุล ได้ทรงใช้ตั้งแต่แรกประสูติ และตลอดระยะเวลาที่ต้องทรงได้รับการดูแลอย่างดีพิเศษ ให้พระวรกายได้รับความอบอุ่นอยู่เสมอ เนื่องจากหม่อมเจ้าจุลดิศ ดิศกุล ได้ประสูติก่อนกำหนด 2 เดือน เจ้าจอมมารดาชุ่ม พระอัยยิกา ได้ทรงเลี้ยงดูหม่อมเจ้าจุลดิศ ดิศกุล ในมุ้งนี้ หม่อมเจ้าจุลดิศ ดิศกุล ทรงอ่อนแอมาก ไม่แข็งแรงพอที่จะสามารถเสวยน้ำนมเองได้ เจ้าจอมมารดาชุ่ม ได้ใช้สำลีชุบน้ำนมให้เสวยทีละหยด เจ้าจอมมารดาชุ่ม ได้ดูแลหม่อมเจ้าจุลดิศ ดิศกุล จนแข็งแรงเจริญชนมายุ 12 ขวบ เสด็จไปศึกษาการทหารที่ประเทศอังกฤษ เมื่อสำเร็จได้เสด็จกลับมารับราชการทหารในประเทศไทย

204 Varadis Palace Larn Luang Mahanak, Pomprap-satrupai, Bangkok 10100, THAILAND

Back to Varadis Palace