ห้องทรงพระอักษร


ห้องทรงพระอักษร


สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงพระอักษรในเวลากลางวัน ณ ห้องทรงพระอักษรนี้ ส่วนเวลากลางคืนจะทรงพระอักษรในมุ้งลวดที่เฉลียงหลัง สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเปรียบเทียบการอ่านหนังสือทุกๆคืนว่า เป็นเสมือนการอัดไฟฟ้าให้กับหม้อเก็บไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ ที่ได้ถูกใช้ไฟไปบางส่วน หรือทั้งหมดในเวลากลางวัน
สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเริ่มแต่งหนังสือเมื่อพระชันษา 20 และทรงงานนี้ตลอดมาจนพระชันษา 80 จำนวนเรื่องที่ได้นิพนธ์ไว้ มีจำนวนถึง 1,050 เรื่อง ซึ่งองค์การ Unesco ได้นับเทียบเป็นจำนวนเท่ากับ 200 เล่ม และนับงานนิพนธ์ของพระองค์ท่านว่า เป็น 3 เท่า ของบุคคลทั่วไป พระนิพนธ์ที่ทรงไว้มีเรื่องนานาชนิด เป็นมรดกตกทอดให้แก่อนุชนของชาติไทย ผู้ศึกษาพระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพจะมีโอกาสวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ไทย เป็นลำดับสืบมา


สิ่งของสำคัญที่แสดงไว้มี ดังนี้
1. พระนิพนธ์ต่าง ๆ ที่ได้ทรงไว้ในช่วงหลัง ๆ สำหรับพระนิพนธ์ที่ได้ทรงไว้ในตอนแรก ๆ นั้น ได้มอบให้กรมศิลปากรเก็บรักษาไว้ที่หอดำรงราชานุภาพ หอสมุดแห่งชาติ
2. ภาพต่างๆ
สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้มีรับสั่งถึงภาพของบุคคลที่ประดับไว้ ณ ห้องทรงพระอักษรว่า เป็นผู้ที่มีพระคุณอย่างยิ่ง เพราะส่งเสริมให้ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงคุณความดีที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ
2.1 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช ทรงเป็นพระญาติผู้ใหญ่ กับทรงเป็นพระอาจารย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ
2.2 พระยาอัพภันตริกามาตย์ คุณตาของสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้กรุณาถวายบ้านให้สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ สมบัติชิ้นนี้ เป็นสมบัติชิ้นแรกของสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
2.3 เจ้าจอมมารดาชุ่ม เจ้าจอมมารดาของสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้อบรมอย่างสม่ำเสมอให้สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระญาติผู้ใหญ่ แลทรงเป็นพระอาจารย์ ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ
2.4 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ พระกรรมวาจาจารย์
2.5 สมเด็จพระสังฆราชวัดราชประดิษฐ์ (สา)
2.6 พระอมราภิรักขิต แห่งวัดนิเวศน์ธรรมประวัติบางปะอิน ซึ่งต่อมาเมื่อลาสิกขาบทแล้ว ได้รับยศแต่งตั้งเป็นพระยาพฤฒาธิบดี อ่อน โกมลวรรธนะ
หมายเหตุ 2.4, 2.5 และ 2.6 ชี้นำพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นประทีปส่องสว่างให้แก่ชีวิต
2.7 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาบำราบปรปักษ์ และสมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ พระอนุชาของสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทั้ง 2 พระองค์นี้ ไม่ทรงเป็นแต่พระอนุชาเท่านั้น ยังทรงเป็นมิตรแท้ด้วย204 Varadis Palace Larn Luang Mahanak, Pomprap-satrupai, Bangkok 10100, THAILAND

Back to Varadis Palace