ห้องเสวย

ห้องเสวย


สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงใช้ห้องเสวยนี้ เป็นที่ถวายพระกระยาหาร รับรองการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 ตลออดจนรับรองเจ้านายและแขกต่างประเทศ ในสมัยนั้นรัฐบาลไม่มีงบประมาณใช้ในการรับรอง เมื่อมีแขกต่างประเทศมาเยือน รัฐบาลเป็นผู้กำหนดว่า จะให้ใครเป็นผู้รับรอง ผู้รับรองต้องใช้ทรัพย์ส่วนตนเองในการรับรองนั้นๆ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพอพระทัยตกแต่งห้องเสวยแห่งนี้แบบตะวันตก โดยเฉพาะศิลปะแห่งยุโรปยุคใหม่ (Renaissance) การตั้งพระทัยตกแต่งห้องเสวยตามแบบยุโรปยุคใหม่ หรือยุคฟื้นฟู เนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริ และพระราชประสงค์ให้ข้าราชการไทยสมัยนั้น ได้ศึกษาวัฒนธรรมเรื่องนี้ของชาวตะวันตก เมื่อมีความจำเป็นต้องร่วมรับประทานอาหารกับชาวตะวันตกเมื่อใด ข้าราชการไทยก็จะปฏิบัติได้ถูกต้อง ห้องเสวยแห่งนี้จึงเป็นเสมือนโรงเรียนฝึกอบรม การรับประทานอาหารตามแบบตะวันตก


สิ่งประดับตกแต่งห้องม ีดังนี้
1. รูปเขียนสตรีชาวตะวันตก
2. ภาพมาดอนนา แม่พระและ (Jesus Christ)
3. ภาพ The Last Supper
4. รูปหล่อโลหะ เรือใบเดินทะเลของสมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยาภาณุรังสีสว่างวงศ์ ประทานให้สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพในวันขึ้นตำหนักใหม่
5. เครื่องใช้ลายคราม สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ผู้มีพระนามในทางค้นคิดและสร้างสิ่งของใหม่ ๆ ในรัชกาลของพระองค์ เครื่องใช้ลายครามชุดนี้ สมเด็จฯได้รับถวายจากบริษัท East Asiatic เดิมทีบริษัท East Asiatic ได้ขอถวายหันลมแด่สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องจากทางบริษัทฯ รู้สึกซาบซึ้งในพระคุณที่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสนับสนุนให้บริษัทได้มีโอกาสดำเนินกิจการในประเทศไทย แต่สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงไม่ยอมรับ เพราะพระองค์ไม่ได้สนับสนุนบริษัทฯเพื่อเห็นแก่สินจ้างรางวัล แต่สนับสนุนบริษัทฯด้วยเห็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติไทย
6. รูปพิมพ์โลหะของพระเจ้าไกเซอร์ กษัตริย์เยอรมัน 3 ช่วงองค์ ได้แก่ 1. พระเจ้าไกเซอร์ 2. พระราชบิดา 3. พระอัยกา สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าไกเซอร์ เมื่อคราวที่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเป็นหัวหน้าคณะทูตผู้แทนพระองค์เสด็จเยือนยุโรป เมื่อ พ.ศ.2434
โต๊ะเสวยในห้องเสวยแห่งนี้ สามารถจัดปรับขยายให้ได้ที่นั่งเต็มที่ 24 ที่นั่ง

204 Varadis Palace Larn Luang Mahanak, Pomprap-satrupai, Bangkok 10100, THAILAND

Back to Varadis Palace