M.L. PANADDA DISKUL
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล (ชื่อเล่น"เหลน") เป็นบุตรชายคนเดียวของ
พลตรี หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล อดีตเสรีไทยในสงครามโลกครั้งที่ 2
และอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำหลายประเทศ กับคุณมัณฑนา ดิศกุล ณ อยุธยา
ในอดีตจึงได้มีโอกาสเดินทางติดตามครอบครัวไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
เกิดปีวอก ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯศึกษาระดับประถม(รุ่นที่ 10) และมัธยมที่โรงเรียนสาธิตประสานมิตร
และศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเตรียมทหารคิงส์ ออสเตรเลีย โดยสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์
และปริญญาโททางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก Brigham Young University ประเทศสหรัฐอเมริกา
และได้เข้าศึกษาหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ไทย-ญี่ปุ่นเปรียบเทียบ ณ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ต.อ.จ.)
สืบตระกูลใน พลเอก สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
เริ่มต้นรับราชการในกองทัพบก เป็นอาจารย์ส่วนการศึกษา
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
และเข้าศึกษาหลักสูตรกระโดดร่ม (ส่งทางอากาศ) รุ่นที่ 144 และหลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารม้า
และได้ย้ายมารับราชการสังกัดกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2 ต.ค. 41 - 7 พ.ย. 42 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนนโยบายการเมืองการปกครองและการบริหาร
สำนักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย และปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการด้านกิจการต่างประเทศ
8 พ.ย. 42 - 30 ก.ย. 46 ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีฯ กระทรวงมหาดไทย
และผ่านการศึกษาหลักสูตร"นักปกครองชั้นสูง " และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2550
1 ต.ค. 46 - 30 ก.ย. 47 ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
1 ต.ค. 47 - 3 มิ.ย. 50 ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
4 มิ.ย.50 ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
16 พ.ค. 50 - 30 ก.ย. 52 ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ชช.) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย. 53 ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย.55 ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
1 ต.ค.55 - 26 มิ.ย.57 ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
27 มิ.ย. 57 - 30 ก.ย. 58 ดำรงตำแหน่ง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
31 ส.ค. 57 - 19 ธ.ค. 59 ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
20 ธ.ค. 59 - 23 พ.ย. 60 ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม 12 ธ.ค. 60

เป็นอนุกรรมการฯ ป.ป.ช.
เป็นประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และ
ประธานมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล
เป็นอาจารย์พิเศษ ณ สถาบันการศึกษาหลายแห่ง

ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น " ข้าราชการพลเรือนดีเด่น " ของกระทรวงมหาดไทย
ประจำปี พ.ศ. 2532 โดยสอบเลื่อนระดับ 6 ได้เป็นที่หนึ่งของกระทรวงฯ ในปีนั้น

ได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2549 จากโรงเรียนสาธิตศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "ศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวัน ศ. ดร. สาโรช บัวศรี" ประจำปี พ.ศ. 2549

ได้รับรางวัล "คนดี ศรีสยาม" ประจำปี พ.ศ. 2549 จากสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ

ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี" ประจำปี พ.ศ. 2549

ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "พ่อตัวอย่างแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2550

ได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ "สังข์เงิน" ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2552-2553

ได้รับพระราชทาน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ประจำปีการศึกษา 2553
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553-2554 รางวัล "ครุฑทองคำ"
จากสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย

"ได้รับรางวัลเกียรติยศโล่เชิดชูเกียรติ "ยกย่องให้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2555"
จาก สำนักงาน ป.ป.ช.

ได้รับปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ข้าราชการผู้สร้างชื่อเสียงให้กับกระทรวงมหาดไทย" ปี 2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มีมติประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเกียรติยศ "ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น
ด้านทรัพยากรมนุษย์" (Human Resource Excellence Award) แด่หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560


และท้ายที่สุดนี้ ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับพระราชทาน 'โล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ' ตามคำกราบบังคมทูลของจุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๑

สมรสกับคุณอัมพร ดิศกุล ณ อยุธยา
มีบุตรชายคนเดียว คือ นายวรดิศ ดิศกุล ณ อยุธยาคติประจำใจ

"ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เหนือสิ่งอื่นใด"

ที่อยู่ติดต่อ

วังวรดิศ 204 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

ึ ุ